provozní řád

STŘELNICE
Mokrá-Horákov

Provozní Řád​

Provozní řád je vyvěšen k seznámení a nahlédnutí v prostorech střelnice – níže uveden výpis bezpečnostních opatření a sdělení. 

Bezpečnostní podmínky střelnice VZA BUNKR

 • BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ

Toto bezpečnostní sdělení představuje zvláštní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), upravující specificky oblast bezpečnosti v případě smluv uzavřených mezi kupujícím (dále jen účastník) a střelnicí VZA BUNKR – Horákovský Offroad Střelecký Team z.s., IČ: 10722742, Horákov 188, 664 01 Mokrá – Horákov (dále jen společnost) na poskytnutí služeb, které zahrnují střelbu z palných zbraní. Tyto podmínky současně představují varování před nebezpečím ve smyslu § 2896 OZ.

Základní zásady bezpečného nakládání se zbraněmi

Účastník se zavazuje vždy dodržovat zásady bezpečného nakládání se zbraněmi:

 • S palnou zbraní bude vždy zacházet jako s nabitou, je obzvlášť zakázáno lehkomyslné zacházení se zbraní, i pokud by se účastník přesvědčil, že je vybitá.
 • Hlaveň zbraně nikdy nesmí mířit mimo určený bezpečný prostor – bezpečným prostorem je, neurčí-li instruktor výslovně jinak, zpravidla oblast terče a dopadové plochy v jeho bezprostředním okolí. Toto pravidlo je obzvlášť nutné dodržovat při zvedání a pokládání zbraně, jejím nabíjení, vybíjení či další manipulaci, hlaveň přitom nesmí mířit do stran, do stolu, či ke stropu, je naprosto zakázáno se se zbraní otáčet, či vykonávat jakoukoliv činnost, zahrnující míření hlavně mimo bezpečný prostor.
 • Prst musí být vždy zcela mimo spoušť, dokud není učiněno rozhodnutí vystřelit – prst musí být mimo oblast lučíku, nejlépe položen na rámu zbraně, po výstřelu je nezbytné prst opět přesunout mimo lučík, ledaže má bezprostředně následovat další výstřel.
 • Před výstřelem je nutné znát cíl, co je v jeho okolí a za ním – je obzvláště důležité se přesvědčit, že například jiná osoba nevykročila před střeleckou linii, ať už náhodně nebo za účelem výměny terče.

V případě, že účastník zaregistruje porušení kteréhokoliv z výše uvedených zásad jakoukoliv osobou, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením „STOP“ – v případě potřeby i opakovaným a podrobným popisem tohoto porušení instruktorovi či jinému přítomnému zástupci společnosti.

Účastník bere na vědomí, že porušení kteréhokoliv z výše uvedených základních zásad může vést k okamžitému zamezení jakékoliv jeho manipulace s palnými zbraněmi, a to bez nároku na vrácení kupní ceny či jakékoliv jejich části.

Účastník bere na vědomí, že porušení kterékoliv z výše uvedených bezpečnostních zásad může založit jeho občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost za způsobený následek.

Účastník se dále zavazuje uposlechnout veškerých pokynů instruktora, jejich zástupců společnosti či provozovatele nebo správce střelnice a postupovat v souladu se smlouvou, obecnými obchodními podmínkami a obecnými zásadami obezřetnosti.

V případě jakékoliv závady na zbrani či střelivu (porucha, zádržka, zaseknutí atd.) se účastník zavazuje tuto skutečnost okamžitě oznámit instruktorovi a se zbraní dále nijak nemanipulovat.

Účastník bere na vědomí, že na výkon činnosti dle smlouvy se mohou vztahovat specifické podmínky upravené v provozním řádu střelnice. Účastník se zavazuje s provozním řádem střelnice seznámit před vstupem do prostoru střeleb a tímto provozním řádem se řídit.

 

 • Varování před nebezpečím

Účastník bere na vědomí, že osobní účast na činnosti zahrnující střelbu z palné zbraně s sebou nese vždy obecné nebezpečí smrti, poranění či vzniku jiné újmy, a to bez ohledu na míru snahy o zajištění bezpečnosti ze strany společnosti. Účastník prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle.

Účastník bere na vědomí a zavazuje se předcházet specificky následujícím nebezpečím:

 • Nebezpečí související s výstřelem mimo bezpečný prostor, a to včetně v důsledku střelby nad horní okraj dopadové plochy střeliště.
 • Nebezpečí související s možností odražení střely.
 • Nebezpečí související s rizikem selhání zbraně (exploze rámu apod.).
 • Nebezpečí poškození sluchu související s hlukem anebo tlakovou vlnou výstřelu.
 • Nebezpečí poškození zraku, zejména v souvislosti se zasažením oka vystřelenou nábojnicí či její části, odraženou střelou, střepinou nebo její částí.
 • Nebezpečí popálením, zejména v souvislosti se zasažením vystřelenou horkou nábojnicí či s jejím zapadnutím za oblečení.

Účastník se zavazuje mít v prostoru střeliště vždy nasazenou ochranu sluchu způsobilou pro ochranu v případě střelby. Pokud by z jakéhokoliv důvodu ochranu neměl správně nasazenou, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením „STOP“ (v případě potřeby i opakovaným).

Účastník bere na vědomí, že společnost pro dosažení nejvyšší míry ochrany sluchu doporučuje užití současně špuntů do uší a střeleckých sluchátek. Společnost účastníkovi na místě zpravidla poskytne pouze sluchátka.

Účastník se zavazuje mít v prostoru střeliště vždy nasazenou ochranu zraku způsobilou pro ochranu v případě střelby. Pokud by z jakéhokoliv důvodu neměl správně nasazenou zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením „STOP“ (v případě potřeby i opakovaným).

Účastník se zavazuje obléci tak, aby přiměřeným způsobem (zejména s ohledem na své zvláštní zdravotně-dermatologické predispozice či své povolání) předešel nebezpečí zapadnutí žhavé nábojnice za oblečení a zejména za brýle (nemůže-li brýle nasadit na těsno, užije kšiltovku).

Účastník bere na vědomí, že pokud bude mít nasazeny brýle, sluchátka či špunty, bude společnost a její zástupci vycházet z předpokladu, že se jedná o prostředky způsobilé k ochraně v případě střelby.

Účastník bere na vědomí, že společnost doporučuje, aby měl sám sjednáno zvláštní pojištění, a to jak pro případ, že by byla jemu způsobena újma, tak i pro případ, že by způsobil újmu jiné osobě.

Svým podpisem níže zvlášť stvrzuji, že jsem se s výše uvedeným podrobně seznámil, beru na vědomí varování před nebezpečím a nad rámec smlouvy a obecných obchodních podmínek se zavazuji dodržovat tyto zvláštní obchodní podmínky a zejména základní zásady zde uvedené.

ÚČASTNÍK A ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:                                                     ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET:

Jméno:                                                                                                                                   Jméno:

Příjmení:                                                                                                                               Příjmení:

Věk:                                                                                                                                         Věk:

Číslo občanky:                                                                                                                  Číslo občanky:

Datum:                                                                                                                                  Datum:

Podpis:                                                                                                                                  Podpis: